• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 100 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
นางสาวสงัด เสือชุมแสง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา U.คณะผู้บริหาร
3
นายทรงศิลป์ คงพลปาน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
•
นางสุภาพ กิตติรัตนกรกุล • หัวหน้าแผนกวิชา การโรงแรม
5
ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ศิลป์ประกอบ • ครูประจำแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
6
•
นายสุติ ชิ้นทอง • พนักงานราชการ(ครู) ช่างยนต์
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างยนต์
7
•
นางสาวพราวเดือน แผ้วพลสง • พนักงานราชการ(ครู) การตลาด
• หัวหน้าแผนกวิชา การตลาด
8
•
นางรัตนา จารุการ • หัวหน้าแผนกวิชา การบัญชี
• ครูประจำแผนกวิชา การบัญชี
9
นายประธาน วิเศษกุล • หัวหน้าแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน
10
นายสมพงษ์ รินทะไชย • หัวหน้าแผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
• ครูประจำแผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนา
11
นางสาวมยุรี พงษ์อาภา • ครูประจำแผนกวิชา คอมพิวเตอร์
• หัวหน้าแผนกวิชา คอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
12
•
นายอนงค์ ยาวรัมย์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์
13
นายสุขสันต์ สมบูรณ์รัตน์ • ครูประจำแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
14
นางนภา โลไธสง • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้าแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานควบคุมภายในสถานศึกษา
16
นายชยนยุช หรบรรพ์ • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
17
•
นายประชา ไทยยินดี • พนักงานราชการ(ครู) ช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
18
นายเมธี อินทา • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
19
•
นายพีรศักดิ์ อนันเอื้อ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
20
นายธงชัย อำพิมพ์ • พนักงานราชการ(ครู) เทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานปกครอง
21
นายสมพงษ์ มาเครือ • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูประจำแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
22
นางปิยรัตน์ วรรณกิจ • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานการเงิน
25
•
นายสถาพร จารุการ • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
26
•
นายกิตติณัฏฐ์ ทัศนศาสตร์ • ครูประจำแผนกวิชา ช่างยนต์
27
นางจรรยา อนันเอื้อ • ครูประจำแผนกวิชา การบัญชี
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
28
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชฉลี สุวรรณหงษ์ • ครูอัตราจ้าง การตลาด
29
นายเอกวิทย์ เลิศสกุล • ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์
30
นางสาวสุดารัตน์ วรสาร • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
31
นายปัณณวัฒน์ จิตรภาพ • ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์
32
นายสุทิน โสรัตน์ถาวร • ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน
33
นายวุฒิชัย สุนประโคน • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
34
นายสุวิจักษณ์ จันทร์สำราญ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
35
•
นายเมธี เครือบคนโท • ครูอัตราจ้าง เทคนิคพื้นฐาน
36
นางสาวธัญพร กลั่นบุญ • ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน
37
นายวสันต์ ดวงภักดีรัมย์ • ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง
38
นายจีระศักดิ์ วิเศษพันธ์ • ครูอัตราจ้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
42
นายยศมนู นามไพร • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
43
นายศิริชัย เนืองนิล • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
44
•
นายกฤษฎา จิระโภคานนท์ • ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง
45
นายวงศ์ธวัช กิ่งกำปัง • ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน
46
•
นางสาวลัดดา นวลศิริ • ครูอัตราจ้าง การบัญชี
47
นางสาวนภาลัย ชุมเสนา • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
48
นายสมพงษ์ ภาดี • ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน
49
นายชัยรัตน์ บุญมี • ครูอัตราจ้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
50
นางสาวมานิตา ศรีศิลา • ครูอัตราจ้าง การบัญชี
51
•
นายมานะ จะรอนรัมย์ • ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์
53
นางสาวสุวรรณา อัคมูล • ครูอัตราจ้าง การบัญชี
55
นายสุธรรม พัชรี • ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง
56
•
นายอักษร สืบพันธุ์ • ครูอัตราจ้าง ช่างเชื่อมโลหะ
57
นายเอกพงษ์ สังข์สนิท • ครูอัตราจ้าง เทคนิคพื้นฐาน
59
นางสาวธิดารัตน์ ภิญโญ • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
60
นางสาวนิศรา บุญโก่ง • ครูอัตราจ้าง การบัญชี
61
นางสาวสุพรรณี ทองใบ • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
62
นายนที ปิ่นทอง • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
63
นายสมศักดิ์ วันทอง • ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์
64
•
นายอนุศักดิ์ เที่ยงธรรม • ครูอัตราจ้าง การตลาด
65
นายบุญมี เพียรสิงห์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
66
นายรณชัย สนธิมณีมาศ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
67
นายนพพล นาคินทร์ชาติ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
69
นายสมภพ ม่านทอง • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
70
นางสาวแสงทอง ปัดไธสง • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
71
•
นางบุญเลื่อน เสาร์โร • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
73
นายอดิศร ภาพยนต์ • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
74
นายเชื่อง ฉิมกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
77
นางสาวมนัสวี สุวรรณหงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
78
นางสาวจิรสุดา เข็มทอง • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
79
นายอโณทัย ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
80
นางประหยัด ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
81
นางกรกมล เพิ่มชาติ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยาบริการและห้องสมุด
82
นางสาวเดือนเพ็ญ เนาว์ประโคน • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
83
นางสุบิน ภาพยนต์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
84
•
นางสาวชิตพร กิตติรัตนกรกุล • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
85
•
นายผจญ แบ่งรัมย์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
86
•
นายมงคล รัตนสุวรรณ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
87
นางสาวชุติกาญจน์ รายพิมาย • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
88
นางสาวปริสนา ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
90
นางสาวณัฐนิชา เหมทานนท์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
91
•
นายพนม อดุลย์รัมย์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
92
นายสมวงค์ ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
94
นางปวีณา เนาวสุข • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
95
•
นางสาวนิตยา แผ้วพลสง • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
96
นางสาวนิตยา เสือชุมแสง • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
97
•
นายดนัย นามวิชัย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ครูอัตราจ้าง เทคนิคพื้นฐาน
98
นายพรชัย พลมารักษ์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
100
นางสาวหทัยชนก ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ