• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 100 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
นางสาวสงัด เสือชุมแสง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา U.คณะผู้บริหาร
3
นายทรงศิลป์ คงพลปาน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
นายประธาน วิเศษกุล • หัวหน้าแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน
5
นายสมพงษ์ รินทะไชย • หัวหน้าแผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
• ครูประจำแผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนา
6
•
นางสุภาพ กิตติรัตนกรกุล • หัวหน้าแผนกวิชา การโรงแรม
7
ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ศิลป์ประกอบ • ครูประจำแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
8
•
นายสุติ ชิ้นทอง • พนักงานราชการ(ครู) ช่างยนต์
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างยนต์
9
•
นางสาวพราวเดือน แผ้วพลสง • พนักงานราชการ(ครู) การตลาด
• หัวหน้าแผนกวิชา การตลาด
10
•
นางรัตนา จารุการ • หัวหน้าแผนกวิชา การบัญชี
• ครูประจำแผนกวิชา การบัญชี
11
•
นายพีรศักดิ์ อนันเอื้อ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
12
นายธงชัย อำพิมพ์ • พนักงานราชการ(ครู) เทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานปกครอง
13
นางสาวมยุรี พงษ์อาภา • ครูประจำแผนกวิชา คอมพิวเตอร์
• หัวหน้าแผนกวิชา คอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
14
•
นายอนงค์ ยาวรัมย์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์
15
นายสุขสันต์ สมบูรณ์รัตน์ • ครูประจำแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
16
นางนภา โลไธสง • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้าแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานควบคุมภายในสถานศึกษา
18
นายชยนยุช หรบรรพ์ • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
19
•
นายประชา ไทยยินดี • พนักงานราชการ(ครู) ช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
20
นายเมธี อินทา • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
21
•
นายสถาพร จารุการ • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
22
•
นายกิตติณัฏฐ์ ทัศนศาสตร์ • ครูประจำแผนกวิชา ช่างยนต์
23
นางจรรยา อนันเอื้อ • ครูประจำแผนกวิชา การบัญชี
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
24
นายสมพงษ์ มาเครือ • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูประจำแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
25
นางปิยรัตน์ วรรณกิจ • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานการเงิน
29
นายสุธรรม พัชรี • ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง
30
•
นายอักษร สืบพันธุ์ • ครูอัตราจ้าง ช่างเชื่อมโลหะ
31
นายเอกพงษ์ สังข์สนิท • ครูอัตราจ้าง เทคนิคพื้นฐาน
33
นางสาวธิดารัตน์ ภิญโญ • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
34
นางสาวนิศรา บุญโก่ง • ครูอัตราจ้าง การบัญชี
35
นางสาวสุพรรณี ทองใบ • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
36
นายนที ปิ่นทอง • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
37
นายสมศักดิ์ วันทอง • ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์
38
•
นายอนุศักดิ์ เที่ยงธรรม • ครูอัตราจ้าง การตลาด
39
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชฉลี สุวรรณหงษ์ • ครูอัตราจ้าง การตลาด
40
นายเอกวิทย์ เลิศสกุล • ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์
41
นางสาวสุดารัตน์ วรสาร • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
42
นายปัณณวัฒน์ จิตรภาพ • ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์
43
นายสุทิน โสรัตน์ถาวร • ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน
44
นายวุฒิชัย สุนประโคน • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
45
นายสุวิจักษณ์ จันทร์สำราญ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
46
•
นายเมธี เครือบคนโท • ครูอัตราจ้าง เทคนิคพื้นฐาน
47
นางสาวธัญพร กลั่นบุญ • ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน
48
นายวสันต์ ดวงภักดีรัมย์ • ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง
49
นายจีระศักดิ์ วิเศษพันธ์ • ครูอัตราจ้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
53
นายยศมนู นามไพร • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
54
นายศิริชัย เนืองนิล • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
55
•
นายกฤษฎา จิระโภคานนท์ • ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง
56
นายวงศ์ธวัช กิ่งกำปัง • ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน
57
•
นางสาวลัดดา นวลศิริ • ครูอัตราจ้าง การบัญชี
58
นางสาวนภาลัย ชุมเสนา • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
59
นายสมพงษ์ ภาดี • ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน
60
นายชัยรัตน์ บุญมี • ครูอัตราจ้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
61
นางสาวมานิตา ศรีศิลา • ครูอัตราจ้าง การบัญชี
62
•
นายมานะ จะรอนรัมย์ • ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์
64
นางสาวสุวรรณา อัคมูล • ครูอัตราจ้าง การบัญชี
65
นายบุญมี เพียรสิงห์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
66
นายรณชัย สนธิมณีมาศ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
67
นายนพพล นาคินทร์ชาติ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
68
•
นางบุญเลื่อน เสาร์โร • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
70
นายสมภพ ม่านทอง • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
71
นางสาวแสงทอง ปัดไธสง • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
73
นางสาวหทัยชนก ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
74
นายจักรกฤษ เสาร์โร • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
75
นางสาวกฤตพร รายพิมาย • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
76
นายบุญส่ง มณีเนตร • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
77
นายถวัลย์ ภาพยนตร์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
79
นายอดิศร ภาพยนต์ • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
80
นายเชื่อง ฉิมกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
83
นางสาวมนัสวี สุวรรณหงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
84
นางสาวจิรสุดา เข็มทอง • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
85
นายอโณทัย ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
86
นางประหยัด ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
87
นางกรกมล เพิ่มชาติ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยาบริการและห้องสมุด
88
นางสาวเดือนเพ็ญ เนาว์ประโคน • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
89
นางสุบิน ภาพยนต์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
90
•
นางสาวชิตพร กิตติรัตนกรกุล • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
91
•
นายผจญ แบ่งรัมย์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
92
•
นายมงคล รัตนสุวรรณ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
93
นางสาวชุติกาญจน์ รายพิมาย • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
94
นางสาวปริสนา ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
96
นางสาวณัฐนิชา เหมทานนท์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
97
•
นายพนม อดุลย์รัมย์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
98
นายสมวงค์ ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
100
นางปวีณา เนาวสุข • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ