• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 96 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
นายทรงศิลป์ คงพลปาน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
นางสาวสงัด เสือชุมแสง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา U.คณะผู้บริหาร
4
นายประธาน วิเศษกุล • หัวหน้าแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน
5
•
นางสุภาพ กิตติรัตนกรกุล • หัวหน้าแผนกวิชา การโรงแรม
6
ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ศิลป์ประกอบ • ครูประจำแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
8
•
นางปรียา พรธวัชชัย • พนักงานราชการ(ครู) สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
10
•
นายวรายุทธ บุญรอด • พนักงานราชการ(ครู) ช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11
นายชัยรัตน์ บุญมี • ครูอัตราจ้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
12
นางจรรยา อนันเอื้อ • ครูประจำแผนกวิชา การบัญชี
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
13
นายธงชัย อำพิมพ์ • พนักงานราชการ(ครู) เทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานปกครอง
14
•
นายอนงค์ ยาวรัมย์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์
15
•
นางสาวศิรประภา รอดจากเข็ญ • พนักงานราชการ(ครู) คอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานวิทยาบริการและห้องสมุด
16
นางสาวมยุรี พงษ์อาภา • ครูประจำแผนกวิชา คอมพิวเตอร์
• หัวหน้าแผนกวิชา คอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
17
นายสุขสันต์ สมบูรณ์รัตน์ • ครูประจำแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
18
นายชยนยุช หรบรรพ์ • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
20
นายเมธี อินทา • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
21
•
นางรัตนา จารุการ • หัวหน้าแผนกวิชา การบัญชี
• ครูประจำแผนกวิชา การบัญชี
22
นายสมพงษ์ รินทะไชย • หัวหน้าแผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
• ครูประจำแผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนา
23
•
นายสถาพร จารุการ • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
24
•
นายพีรศักดิ์ อนันเอื้อ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
25
นายสมพงษ์ มาเครือ • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูประจำแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
26
นางนภา โลไธสง • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้าแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานควบคุมภายในสถานศึกษา
27
นางปิยรัตน์ วรรณกิจ • ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานการเงิน
28
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชฉลี สุวรรณหงษ์ • ครูอัตราจ้าง การตลาด
29
นายสุทิน โสรัตน์ถาวร • ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน
30
นายวุฒิชัย สุนประโคน • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
32
นายปัณณวัฒน์ จิตรภาพ • ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์
33
นายวสันต์ ดวงภักดีรัมย์ • ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง
34
นายจีระศักดิ์ วิเศษพันธ์ • ครูอัตราจ้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
35
•
นายกฤษฎา จิระโภคานนท์ • ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง
36
นางสาวธัญพร กลั่นบุญ • ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน
37
นายยศมนู นามไพร • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
38
นางสาวนภาลัย ชุมเสนา • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
39
นายสมพงษ์ ภาดี • ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน
40
นางสาวสุวรรณา อัคมูล • ครูอัตราจ้าง การบัญชี
42
•
นางสาวลัดดา นวลศิริ • ครูอัตราจ้าง การบัญชี
43
•
นายมานะ จะรอนรัมย์ • ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์
45
นางสาวมานิตา ศรีศิลา • ครูอัตราจ้าง การบัญชี
46
นายสุธรรม พัชรี • ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง
47
•
นายอักษร สืบพันธุ์ • ครูอัตราจ้าง ช่างเชื่อมโลหะ
48
นายเอกพงษ์ สังข์สนิท • ครูอัตราจ้าง เทคนิคพื้นฐาน
51
นายนที ปิ่นทอง • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
52
นายสมศักดิ์ วันทอง • ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์
53
•
นายอนุศักดิ์ เที่ยงธรรม • ครูอัตราจ้าง การตลาด
54
นางสาวนิศรา บุญโก่ง • ครูอัตราจ้าง การบัญชี
55
นางสาวสุพรรณี ทองใบ • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
56
นางสาวสุดารัตน์ วรสาร • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
57
นางสาวธิดารัตน์ ภิญโญ • ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
58
นายเอกวิทย์ เลิศสกุล • ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์
59
นายสุวิจักษณ์ จันทร์สำราญ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
60
•
นายเมธี เครือบคนโท • ครูอัตราจ้าง เทคนิคพื้นฐาน
62
นายรณชัย สนธิมณีมาศ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
63
นายนพพล นาคินทร์ชาติ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
64
นายสมภพ ม่านทอง • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
66
นางสาวแสงทอง ปัดไธสง • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
67
•
นางบุญเลื่อน เสาร์โร • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
68
นางสาวมนัสวี สุวรรณหงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
69
•
นางสาวชิตพร กิตติรัตนกรกุล • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
70
•
นายผจญ แบ่งรัมย์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
71
•
นายมงคล รัตนสุวรรณ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
72
นางสาวชุติกาญจน์ รายพิมาย • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
73
นางสาวปริสนา ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
74
นางสาวณัฐนิชา เหมทานนท์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
75
•
นายพนม อดุลย์รัมย์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
76
นายสมวงค์ ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
77
นายพรชัย พลมารักษ์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
79
•
นางสาวนิตยา แผ้วพลสง • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
80
นางสาวนิตยา เสือชุมแสง • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
82
นางปวีณา เนาวสุข • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
83
นายจักรกฤษ เสาร์โร • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
85
นางสาวหทัยชนก ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
86
นายบุญส่ง มณีเนตร • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
87
นายถวัลย์ ภาพยนตร์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
88
นางสาวกฤตพร รายพิมาย • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
89
นางสุนิสา ศรีเมือง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
90
นายเชื่อง ฉิมกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
93
นางสาวเดือนเพ็ญ เนาว์ประโคน • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
94
นางสุบิน ภาพยนต์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
96
นายอดิศร ภาพยนต์ • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
97
นางสาวจิรสุดา เข็มทอง • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
98
นายอโณทัย ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
99
นางประหยัด ไกรกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
100
นางกรกมล เพิ่มชาติ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยาบริการและห้องสมุด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ